Demolice:

Vysoký počet demoličních prací nejrůznějšího charakteru a dlouholeté zkušenosti v oblasti prací ve výškách nám umožňují provádět speciální demolice objektů, komínů, chladících věží, průmyslových staveb, areálů atd. Všechny tyto činnosti provádíme pomocí kvalitního technického zázemí a sehraného pracovního týmu. 
Není podstatné, o jaký druh demolovaného materiálu se jedná – Ať už ocelové konstrukce, beton, armovaný beton nebo zdivo.

Zvýšení našich možností jak u demolic, tak prací ve výškách umožňuje nasazení velkého množství strojů a hydraulického demoličního příslušenství.

S nárůstem získaných zkušeností a zrealizovaných projektů firma stále zdokonaluje systém řízení.

 

 demolice

Zemní práce:

V této oblasti nabízíme kompletní dodávku zemních prací v jakémkoliv rozsahu - od základů při stavbě rodinných domů až po základy logistických areálů, obchodních center atd.

Kompletní dodávky zahrnují:

·     → kompletní přípravu území;

·     hrubé terénní úpravy;

·      hutněné a vyztužené násypy;

·     násypová tělesa;

·     výkopy jam;

·     hloubkové výkopy;

·     rekultivace území a ekologické likvidace starých zátěží;

·       stabilizaci zemin.

 Pro tyto práce firma disponuje širokou škálou dopravních prostředků a stavebních strojů včetně vozidel pro velkoobjemový přesun zeminy.

 

 

Asanace:

Provádíme také asanace, tj. soubor opatření sloužících k ozdravení životního prostředí, ať už v přírodě nebo ve městě, kde má za cíl zlepšení hygienických podmínek.

Ve městě se při asanaci provádí rozsáhle stavební úpravy často zahrnující demolici objektů a následnou novou výstavbu.

 

Recyklace:

Stavebnictví obrovskou měrou zatěžuje životní prostředí. Současně je však schopno životnímu prostředí odlehčit, a to zejména možností využívat stavební odpady jako náhradu za přírodní suroviny.

Jelikož jednou z našich hlavních činností jsou demoliční práce, představují pro nás stavební a demoliční odpady významný podíl z celkové produkce veškerých odpadů.
Odpady se snažíme v maximální míře materiálově využívat místo toho abychom je ukládali na skládky či odstraňovali jinak.

V co největší míře recyklujeme zejména betonový a cihelný odpad. Nabízíme recyklaci třemi mobilními drtiči a dle přání zákazníka také roztřídění vyrobeného kameniva třídícími linkami na požadované frakce.
Recyklace odpadů je prováděna dle stanovených a schválených postupů a na základě „Pracovního postupu – systém řízení výroby recyklovaných materiálů drcením“.
Při výrobě recyklátů přísně kontrolujeme kvalitu vstupních odpadů do drtícího zařízení a rovněž kvalitu výstupních materiálů, kde jsou navíc kromě chemických vlastností ověřovány i fyzikálně-chemické vlastnosti kameniva dle požadavků norem.

Tyto kvalitní a komplexní služby poskytujeme zákazníkovi kdekoliv v České republice, ale i v zahraničí např. na Slovensku nebo Polsku. Služby jsou prováděny v souladu s platnou legislativou dané země.

Certifikované kamivo vyrobené tímto způsobem má ve stavebnictví pestrou škálu využití, zvláště ty nejkvalitnější tříděné recykláty.
Naše  certifikované kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace (betonový, směsný nebo struskový recyklát) je nejčastěji používáno jako zásypový a násypový materiál,
ale využívá se i pro stabilizaci podkladů.

 

Inženýrské sítě:

 Do širokého spektra našich činností patří i realizace inženýrských sítí. Rozsah činností sahá od konzultace s investorem, zhotovení projektu, přes vlastní výstavbu, opravu či rekonstrukci, až po projednání se státními či obecními institucemi,
vlastníky dotčených sítí, objektů nebo prostor.

Do celkové nabídky inženýrských prací zahrnujeme realizaci:

·      vodovodních řadů;

·      kanalizací (dešťových, splaškových, chemických,…);

·     odvodňovacích systémů;

·     plynovodů;

·     horkovodů;

·     elektropřípojek;

·      přeložek všech výše uvedených inženýrských sítí.

Inženýrské sítě provádíme rychle a efektivně včetně všech návazných činností, jako jsou:

·         zemní práce spojené s výstavbou či přeložkou inženýrských sítí;

·         geodetická zaměření provedených prací;

·         finální pokládky dlažeb, živičných či betonových povrchů.

 

Autodoprava:

Svým zákazníkům můžeme nabídnout vnitrostátní a mezinárodní nákladní autodopravu. Díky široké škále vozidel dokáže naše firma přepravit veškeré stavební a demoliční odpady a zajistit přepravu sypkých hmot.

Dále nabízíme přepravu nadrozměrných nákladů do 25 t, k čemuž disponujeme několika typy podvalníků.

V neposlední řadě jsme schopni zajistit kompletní servisní zabezpečení, opravy strojů a příslušenství.

V současné době naše firma disponuje vozidly s celou škálou nástaveb pro pokrytí veškerých požadavků spojených s naší činností.

Veškeré převozy provádějí zkušení řidiči, kteří se pravidelně účastní školení a vlastní příslušná oprávnění.

 

Těžební práce:

Svým zákazníkům můžeme nabídnout vnitrostátní a mezinárodní nákladní autodopravu. Díky široké škále vozidel dokáže naše firma přepravit veškeré stavební a demoliční odpady a zajistit přepravu sypkých hmot.

Již před první otvírkou lomů se prozkoumávají vrstvy hornin a zeminy. Ty partie, které jsou vhodné pro rekultivaci, se skrývají samostatně pro pozdější využití. Tyto výsypky se již během jejich vzniku vhodně tvarují s ohledem na stabilitu a předpokládanou formu rekultivace. Proces rekultivace tak není až následným po těžbě, ale je řešen již před započetím a určuje způsob těžby.

Následují rekultivace kde základním úkolem tvorby nové krajiny prostřednictvím rekultivací je navrácení krajinného systému tvorbou zemědělských pozemků a kultur, lesů, vodních ploch a toků zpět do produktivního sociálně-ekonomického využívání. Nepostihujeme svými vlivy krajinu v takovém rozsahu, jako je tomu u jiných lomů. Přesto ukazujeme svou schopnost hospodárně využít přírodní zdroje a zároveň zachovat pestrou a obyvatelnou krajinu pro další generace. V první fázi se provádí technická rekultivace, kdy je cílem vymodelování nového reliéfu krajiny. Práce zahrnují přesun zemin, ukládání, rozprostírání, hutnění a navezení skrývkové ornice. Je kladen důraz, aby nový terén nebyl monotónní a přiblížil se přirozenému prostředí. V druhé fázi se provádí biologická rekultivace, která má za úkol nové území oživit. Jedná se o úpravu fyzikálních a chemických vlastností půd (kyselost, struktura) a dodávání živin do půd. 

Způsoby úpravy krajiny na bývalých lomech společností lze rozdělit podle využití nových ploch na: zemědělské, lesnické, hydrické, sukcesní. V praxi je však často používána jejich kombinace, aby bylo dosaženo ekologické vyváženosti, estetické působivosti, nezávadnosti a další využitelnosti. Rekultivované území je základem vzniku nových ekosystémů. 

Příklady rekultivovaných lomů

Těžba nerostných surovin je jednou z aktivit člověka, při které dochází k bezprostřednímu narušení krajiny. Charakter nenahraditelnosti a jedinečnosti těchto přírodních zdrojů je důvodem k co nejšetrnějším způsobům těžby a uskutečnění  promyšlených rekultivačních metod a krajinotvorby. Níže je uveden stručný přehled těžebních lokalit, kde probíhají nebo již byly ukončené rekultivační práce dle následného využívání: 

 

Zemědělské rekultivace

-po skončení zemědělských rekultivací se mohou na zrekultivované ploše pěstovat různé zemědělské plodiny, které budou odpovídat ekologickým podmínkám oblasti. Zemědělskou rekultivaci provádíme nejčastěji tam, kde byla těžbou odstraněna zemědělská půda (sklon svahů 3 - 8 %)./p>


Lesnické rekultivace

- uplatňuje se na lokalitách, kde byla těžbou odňata lesní půda, dále na těch územích, na nichž jsou nepříznivé podmínky reliéfu a půdy, a tam kde ze společenských důvodů je nutné zvýšit zastoupení lesní plochy (sklon svahů do 25 %). 


Hydrické rekultivace

- úprava území, vhodných pro vznik a trvalou existenci vodní plochy. Do této kategorie se řadí i úprava vodotečí jako součástí rekultivace. 


Sukcesní rekultivace

- ponechání vybraných území průběhu přirozeného vývoje. Na půdách chudých na živiny se často vyvíjejí společenstva vzácných rostlinných a živočišných druhů, která byla z úrodné, prohnojené zemědělské krajiny vytlačena. 

 

tezba